ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υποχρεωτική

Κάβουρα, Ι. Κ,, Προγραμματισμός με JAVA,  εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2003

Προαιρετική

1. D. Arnow, G. Weiss, "Java An Object-Oriented Approach", Addison-Wesley.

2. L. Lemay, R. Cadenhead, "Teach yourself Java".

3. Deitel, H. M. - Deitel, p. J., Java How to Program, εκδ. 4η Prentice - Hall Inc., New Jersey 2001