ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

  • Κάβουρα, Ι.Κ. Λειτουργικά Συστήματα (Συστήματα Υπολογιστών Τόμος ΙΙ). Εκδοση 4η,  Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2000.

Προαιρετική Βιβλιογραφία


 

 

Ξένη Βιβλιογραφία

Alderson, A., Lynch, W. C. and Randell, B. Thrashing in a multiprogrammed paging system. Operating System Techniques, Academic Press Inc., 1972, 152-167.

Ben-Ari, M. Principles of concurrent programming. Prentice-Hall, 1982.

Ben-Ari, M. Principles of concurrent and distributed programming. Prentice-Hall International, 1990.

Bernstein, A. J. and Sharp, J. C. A policy driven scheduler for a time-sharing system. Comm. ACM 14, 2 (February 1971), 74-78.

Birtwistle, G. M., Dahl, O. J., Myhrhaug, B. and Nygaard, K. SIMULA BEGIN, Auerbach Publishers Inc., 1973.

Brinch Hansen, P. RC4000 Software multiprogramming system, RCSL No: 55-D17, A/S Regnecentralen, Copenhagen, April 1969.

Brinch Hansen, P. The Nucleus of a multiprogramming system. Comm. ACM 13, 4 (April 1970), 238-241, 250.

Brinch Hansen, P. Operating System Principles. Prentice-Hall Inc., 1973.

Brinch Hansen, P. and Hartman, A. C. Sequential Pascal. Report, California Institute of Technology, July 1975.

Brinch Hansen, P. Concurrent Pascal introduction. Report, California Institute of Technology, July 1975, 1-27.

Cavouras, J. C. Pascal compiler, Code Generation. Report, University of Glasgow, Computing Science Department, July 1973 (internal).

Cavouras, J. C. The development and application of a method for producing software tools for computer systems design. Ph. D. Thesis, University of Glasgow, January 1978.

Cavouras, J. C. and Davis, R. H. Simulation tools in computer system design methodologies. The Computer Journal, 24, 1 (February 1981), 25-28.

Cavouras, J. C. Simulation of user processes. Computer Performance, 2,4 (December 1981), 192-195.

Cavouras, J. C. Computer System Evaluation Through Supervisor Replication. The Computer Journal, 26, 2 (May 1983), 134-141.

Cavouras, J. C. Implementing a simulation tool in a high level language with no multitasking facilities. Software Practice and Experience, 13, 9 (September 1983), 809-815.

Cavouras, J. C. COROUTINES, by Christopher D. Marlin. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 95, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1980. Book Review in Software Practice and Experience, 13, 10 (October 1983), 975-976.

Coffman, E. G., Jr., and Kleinrock, L. Computer Scheduling methods and their countermeasures. Proc. AFIPS, SJCC (1968), 11-21.

Coffman, E. G. and Varian, L. C. Further Experimental data on the behaviour of programs in a paging environment. Comm. ACM 11, 7 (July 1968), 171-174).

Cohen E. S. and Jefferson, D. Protection in the Hydra Operating System. Proceedings of the Fifth Symposium on Operating Systems Principles (1975), 141-160.

Conway, R. W., Maxwell, W. L. and Miller, L. W. Theory of scheduling. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1967.

Corbatσ, F. J., Merwin-Dagget, M. and Daley, R. C. An experimental time-sharing system. Proc. AFIPS, SJCC (1962), 335-344.

Corbatσ, F. J. PL/1 as a tool for system programming. Datamation 6, 8 (May 1969), 73-76.

Crawford, John H. and Gelsinger, Patrick P. Programming the 80386. Sylex 1987.

Dahl, O. J. and Hoare, C. A. R. Hierarchical program structures. Structured Programming, Academic Press, 1972.

Deitel, H. M. An Introduction to Operating Systems. Addison-Wesley Inc., 1983.

Denning, P. J. Virtual memory. Computer Surveys 2, 3 (September 1970), 153-189.

Denning, D. Cryptography and Data Security, Reading, Mass: Addison- Wesley, 1982.

Dijkstra, E. W. Solution of a problem in concurrent programming control. Comm. ACM 8, 9 (September 1965), 569.

Dijkstra, E. W. Co-operating sequential processes. Programming Languages, Genuys, F. (Ed.), Academic Press, New York 1968, 43-112.

Dijkstra, E. W. Hierarchical ordering of sequential processes. Operating System Techniques, Academic Press Inc., 1972, 72-93.

Donovan, J. J. Systems Programming. McGraw-Hill, Inc. 1972.

Donovan, J. J. and Madnick, S. E. Software Projects. McGraw-Hill Inc., 1977. Findlay, W. Introduction to the virtual I/O system. MULTUM operating system. Memo number 5. University of Glasgow, Computing Science Department, January 1973 (internal).

England, D.Μ. The capability concept mechanism and structure in System - 250, IRIA International Workshop on Protection in Operating Systems. Roncquencourt (1974), 63-82.

Fabry, R. S. Capability-Based Addressing. Comm. ACM, 17, 7 (1974), 403-412.

Gill, S. Thoughts on the sequence of writing software. Software Engineering. NATO Scientific Affairs Division, Brussels (January 1969), 186-188.

Graham, G. S. and Denning, P. J. Protection-principles and practices. Proceedings AFIPS Spring Joint Computer Conference, 40 (1972) 417-429.

Greenbaum, H. T. A simulation of multiple interactive users to drive a time-shared computer system. Project MAC, MAC-TR-58 (THESIS), Cambridge Mass., 1969.

Haberman, N. A. and Perry, D. E. Ada for Experienced Programmers. Addison-Wesley Inc., 1983.

Harrison, M. A., Ruzzo, W. L. and Urlman, J. D. Protection in Operating Systems. Comm. ACM, 19, 8 (1976), 461-471.

Hewlett-Packard. UCSD p-System, Version IV.1: Pascal Reference Manual, November 1982.

Hewlett-Packard. Introduction to the UCSD p-System, Version IV.1, November 1982.

Hewlett-Packard. UCSD p-System, Version IV.1: Operating System Reference Manual, December 1982.

Hoare, C. A. R. Monitors: An operating system structuring concept. Comm. ACM 17, 10 (October 1974), 549-557.

Hoare, C. A. R. Communicating Sequential Processes. Comm. ACM 21, 8 (August 1978), 666-677.

Hoare, C. A. R. and McKeag, R. M. A survey of store management techniques-part two. Operating System Techniques, Academic Press Inc., 1972, 132-151.

Holt, R. C. Concurrent Euclid, The UNIX system and Tunis. Addison-Wesley, 1983.

Holt, R. C. Graham, G. S., Lazowska, E. D. and Scott, M. A. Structured Concurrent Programming with Operating Systems Applications. Addison-Wesley, 1978.

Irons, E. T. A rapid turnaround mutli-programming system. Comm. ACM 8, 3 (March 1965), 152-157.

Katz, J. H. An experimental model of system/360. Comm. ACM 10, 11 (November 1967), 694-702.

Kernigham, B. W. and Ritchie, D. M. The C Programming Language. Prentice-Hall Inc., 1978.

Kieburtz, R. B. and Silberschatz, A. Capability Managers. IEEE Transactions on Software Engineering, SE-4, 6 (1978), 467-477.

Kieburtz, R. B. and Silberschatz, A. Access Right Expressions, ACM Transactions on Programming Languages and Systems 5, 1 (1983), 78-96.

Kleinrock, L. A continuum of time-sharing scheduling algorithms. Proc. AFIPS, SJCC (1970), 453-458.

Knuth, D. E. Fundamental algorithms. The art of computer programming Vol. 1. Addison-Wesley Inc., 1968, Chap. 2.

Knuth, D. E. Seminumerical algorithms. The art of computer programming Vol. 2. Addison-Wesley Inc., 1971, Chap. 3.

Knuth, D. E. Sorting and searching. The art of computer programming Vol. 3. Addison-Wesley Inc., 1973.

Koestler, A. The art of creation. Hutchison and Company (Publishers) Ltd., May 1964.

Lampson B. W. A Note on the Confinment Problem. Comm. ACM, 16, 10 (1973), 613-615.

Landwehr, C. E. Formal Models of Computer Security, Computing Surveys, 13 (1981), pp. 247-278.

Lister, A. M. and Eager, R. D. Fundamentals of operating systems. Macmillan Education, 4th Edition, 1988.

London, K. R. Techniques for direct access: hardware systems programming. Auerbach Publishers Inc., 1973.

Lorin, H. Parallelism in hardware and software: real and apparent concurrency. Prentice-Hall Inc., 1972.

Lorin, H. Sorting and sort systems. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1975.

Lorin, H. and Deitel, H. M. Operating Systems. Addison-Wesley Inc., 1981.

Madnick, S. E. and Donovan, J. J. Operating systems. McGraw Hill Inc., 1974.

Martin, J. Design of real-time computer systems. Prentice-Hall Inc., 1967.

McGowan, G. L. and Kelly, J. R. Top-down structured programming techniques. Mason/Charter Publishers Inc., 1975.

McKeag, R. M. A survey of system structure and synchronisation techniques. Investigation into operation system techniques. Report 9, Department of Computer Science, Queen's University of Belfast, 1971 (unpublished).

McKeag, R. M. A survey of Input/Output control techniques. Investigation into operating system techniques. Report 12, Department of Computer Science, Queen's University of Belfast, 1971 (unpublished).

Mohamad, S. M. A. and Cavouras, J. C. Performance study of descriptor-oriented architectures. Computer Performance, 5, 1 (March 1984), 14-22.

Morrison, J. E. User program performance in virtual storage systems. IBM Systems Journal 12, 3 (1973), 216-237.

Mullender, S. (Ed.) Distributed Systems. Addison-Wesley, 1989.

Needham, R. M. and Walker, R. D. H. The Cambridge CAP Computer and its Protection System. Proceedings of the Sixth Symposium on Operating Systems Principles (1977), 1-10.

Newcomer, J. M., Cohen E. S., Corwin W. M., Jefferson D., Lane T., Levin R., Pollack F. J. and Wulf W. A. Hydra: Basic Kernel Reference Manual. Computer Science Department, Carnegie-Mellon University, 1976.

Openheimer, G. and Weiser, N. Resource Management for a medium scale time-sharing operating system. Comm. ACM 11, 5 (May 1968), 313-322.

Organic, Elliot I. The MULTICS System: An Examination of its Structure. MIT Press, Cambridge Mass., 1980.

Peterson, J. L. and Silberschatz, A. Operating System Concepts. Addison-Wesley, 2nd Edition, 1985.

Saltzer, J. H. Traffic control in a multiplexed computer system. Project MAC, MAC-TR-30 (THESIS), Cambridge Mass., July 1966.

Scherr, A. L. An analysis of time-shared computer systems. Project MAC, MAC-TR-18 (THESIS), Cambridge Mass., June 1965.

Scott, R. C. and Sondak, N. E. PL/1 For Programmers. Addison-Wesley Inc., 1970.

Sekino, A. Performance evaluation of multiprogrammed time-shared computer systems. Project MAC, MAC-TR-103 (THESIS), Cambridge Mass., September 1972.

Shaw, A. C. The logical design of operating systems. Prentice-Hall Inc., 1974.

Stevens, R. W. UNIX Network Programming. Prentice-Hall Inc., 1990.

Tanenbaum, A. S. Operating Systems: Design and implementation, Prentice-Hall International Inc., 1987.

Tanenbaum, A. S. Structured Computer Organisation. Prentice-Hall International Inc., 1990.

Tanenbaum, A. S. Modern Operating Systems, Prentice-Hall International Inc., 1992.

Tanenbaum, A. S., Mullender, S. J. and van Renesse, R. Using Sparse Capabilities in a Distributed Operating System. Proc. Sixth International Conference on Distributed Computer Systems, IEEE (1986), 558-563.

Tello, E. R. Object-Oriented Programming for Artificial Intelligence: A Guide to Tools and System Design. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

Theaker, C. J. and Brookes, G. R. A Practical Course on Operating Systems. The MacMillan Press, 1983.

THINK Pascal Object-Oriented Programming Manual. Symantec Corporation. U. S. A. 1990.

THINK Pascal User Manual. Symantec Corporation. U. S. A. 1990.

Tsichritzis, D. C. and Bernstein, P. A. Operating Systems. Academic Press Inc., 1974.

Watson, R. W. Time-sharing system design concepts. McGraw-Hill Inc., 1970.

Welsh, J. and McKeag, M. Structured System Programming. Prentice-Hall Inc., 1980.

Wilkes, M. V. The dynamics of paging. Computer Journal 16, 1 (1973), 4-9.

Williams, R. K. System 250 - basic concepts. Proceedings of the Conference on Computers - Systems and Technology, I. E. R. E. Conference Proceedings 25 (1972), 157-168.

Wilson, R. A survey of techniques used in job scheduling, resource allocation and dispatching. Investigation into operating system techniques. Report 11, Department of Computer Science, Queen's University of Belfast, 1971 (unpublished).

Wilson, R. A survey of file system techniques. Report 13, Department of Computer Science, Queen's University of Belfast, 1971 (unpublished).

Young, S. I. An introduction to Ada. Ellis Horwood Publishers, John-Wiley and Sons, 1983.

Yourdon, E. Design of on-line computer systems. Prentice-Hall Inc., 1972.

Αρχή


Ελληνική Βιβλιογραφία

Δελλαρόκα, Χ., Κάβουρα, Ι. και Χαλκιόπουλου, Χ. Το λειτουργικό σύστημα UNIX και η γλώσσα C. Έκδοση ΕΠΥ, Αθήνα 1986.

Κάβουρα, Ι.Κ. Δομημένος Προγραμματισμός με Pascal, Τόμος Ι: Εισαγωγή, Βασικοί τύποι και Δομές Ελέγχου. Έκδοση 3η, Αθήνα 1991.

Κάβουρα, Ι.Κ. Δομημένος Προγραμματισμός με Pascal, Τόμος ΙΙ: Δομημένοι Τύποι και Εφαρμογές. Έκδοση 3η, Αθήνα 1993.

Κάβουρα, Ι.Κ. Οργάνωση Συστημάτων Ενός Χρήστη (Συστήματα Υπολογιστών Τόμος Ι). Έκδοση 3η, Αθήνα 1991.

Κάβουρα, Ι.Κ. Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα (Συστήματα Υπολογιστών Τόμος ΙΙΙ). Έκδοση 1η, Αθήνα 1993.

Μπεκάκου, Μ. Π. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Παράλληλη Επεξεργασία. Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Πειραιάς 1991.

Παπακωνσταντίνου, Γ.Κ., Μπιλάλη, Ν.Α. και Τσανάκα, Π. Δ. Λειτουργικά Συστήματα, Μέρος Ι: Αρχές Λειτουργίας. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1986.

Παπακωνσταντίνου, Γ., Δελλαρόκα Χ. και Τσανάκα Π. Το Λειτουργικό Σύστημα EMPIX. Αθήνα 1990.

Αρχή